กิจกรรม : โครงการตามแนวพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.ปุโรง / แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง (ขยายผรายละเอียด :
    

องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการตามแนวพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.ปุโรง / แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง (ขยายผล) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง และศูนย์การเรียนรู้แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง อบต. ปุโรง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และองค์การบริหารส่วนตำบลปุโรงได้จัดทำแปลงสาธิตตัวอย่าง ภายใต้แนวความคิด “ การพึ่งตนเอง ตามหลักความพอเพียง ” เป็นต้นแบบให้ประชาชนใช้บริโภค ในครัวเรือนประจำวัน โดยจะสามารถลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน และหากเหลือจากบริโภคก็สามารถแบ่งปัน หรือจำหน่ายให้แก่ครัวเรือนใกล้เคียง สามารถสร้างเสริมความรักและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม ตลอดจนให้ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างฉลาดให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด

 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2562    อ่าน 29 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**